12nov.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „PracSIS – stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv”

Comunicat de presă

privind lansarea proiectului
„PRACSIS - STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”
POCU/633/6/14/130694
Titlul proiectului PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv
Cod de identificare proiect POCU/633/6/14/130694
Regiunea și județul de implementare Regiunea sud-est Județul Buzău
Denumirea activității A.7. Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului
Denumirea subactivității A.7.3. Organizarea conferinței de lansare a proiectului si a unui comunicat de presa, la începutul implementării proiectului privind obiectivele, activitățile propuse, rezultatele previzionate și indicatorii vizați
Perioada de implementare a subactivității Luna 1 de implementare Luna 3 de implementare

 

Elaborat,
Dumitru Florența Claudia
Manager proiect

LANSARE PROIECT

„PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv”

(POCU/633/6/14/130694)

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU anunță lansarea proiectului „PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/633/6/14/130694), cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 2.370.457,30 lei, se va derula pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 12 noiembrie 2020 – 11 noiembrie 2022, și are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru 186 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv județul Buzău).

Obiectivele specifice relevante ale proiectului vizează:

  1. Creșterea ratei de participare a 186 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, la programe de învățare la locul de muncă specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, îmbunătățirea abilităților profesionale și valorificarea resurselor locale de calificare, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv în domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI);
  2. Facilitarea tranziției de la școală la viața activă, creșterea abilității viitorilor absolvenți de a-și alege și adapta traseul profesional la capacitățile și nevoile proprii, dezvoltarea competențelor necesare integrării și adaptabilității acestora pe piața muncii, creșterea capacității de inserție/ mobilitate profesională, de adaptare la progresul tehnologic și dezvoltarea competitivă din sectoarele economice cu potențial competitiv, potrivit cerințelor actuale și oportunităților existente (identificate conform SNC/SNCDI), creșterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor, precum și crearea premiselor de dezvoltare profesională pentru 186 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, în calificări de nivel 4, specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț;
  3. Consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul ÎPT (pentru domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț), stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă, încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educațional și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (conform SNC/SNCDI), precum și sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional;
  4. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile;
  5. Creșterea gradului de ocupare (peste 21% din GT) și adaptabilitate a viitorilor absolvenți ÎPT la dinamica economică și mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potențial competitiv/ domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de construirea unei cariere încă din timpul formării profesionale inițiale, creșterea eficienței, performanței și dezvoltării competitive a elevilor școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, precum și dezvoltarea performantă a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț;
  6. Îmbunătățirea inserției socio-profesionale, promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare din punct de vedere social, combaterea discriminării în educația și formarea profesională și sprijinirea tranziției viitorilor absolvenți către piața muncii, prevenirea abandonului școlar în sistemul ÎPT, promovarea egalității de șanse și depășirea barierelor de ordin social în rândul persoanelor din mediul rural (71,5% din grupul țintă vizat);
  7. Implementarea principiului dezvoltării durabile, orientarea către o economie UE competitivă și eficientă, cu emisii scăzute de carbon, creșterea contribuției și accesibilității la dezvoltarea de competențe digitale și utilizarea TIC.

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului cuprinde 186 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniile de pregătire profesionala Economic și Comerț (municipiul Buzau, județul Buzau, regiunea Sud-Est).

Activitățile relevante vizate în cadrul proiectului sunt:

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de învățare la locul de munca pentru elevi școlarizați în domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț

A.2. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de informare și consiliere profesională a elevilor școlarizați în domeniile de pregătire profesionala Economic și Comerț

A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de munca specific domeniilor de pregătire profesionala Economic și Comerț, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 4) de la educație la un loc de muncă

A.4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca specific domeniilor de pregătire profesionala Economic și Comerț

A.5. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control și evaluare)

A.6. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

A.7. Informarea si publicitatea privind obiectivele, activitățile si rezultatele proiectului

Detalii suplimentare puteți obține de la: Asociația „ESE – European Support for Education”

Nume persoană de contact: Florența Claudia Dumitru, manager proiect

Telefon: 0745399971, e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Comunicat de presă – lansarea proiectului „PracSIS – stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (7 downloads)

Lasă un răspuns