POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

asociatiaese.ro

1.INTRODUCERE
Organizația nonguvernamentală ESE – European Support for Education, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.asociatiaese.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal pentru fiecare persoană care accesează site-ul web în vederea comunicării.

În conformitate cu dispozițiile naționale și internaționale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Organizația are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos datele personale furnizate.

Organizația noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor furnizate prin intermediul site-ului www.asociatiaese.ro, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului European nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Acest document are ca scop informarea utilizatorilor site-ului despre modalitățile în care sunt colectate, utilizate și tratate datele cu caracter personal ale acestora în momentul utilizării Site-ului, precum și drepturile lor cu privire la aceste date.

2.DEFINIȚII

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Parte terță: Înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
Consimțământ: Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Operator: Înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

3.SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
3.1 Organizația colectează datele personale pentru:
a) oferirea serviciilor solicitate;
b) a confirma serviciile comandate în sistem online și pentru a furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
c) a transmite informații despre noi, promoțiile noastre și pentru a răspunde corespondenței primite de la utilizator;
d) mesaje publicitare și de marketing;
e) livrarea unui conținut personalizat pe Site adecvat nevoilor utilizatorilor;
f) îndeplinirea obligațiilor legale și responsabilităților sociale, conform legilor române și internaționale.
3.2 Organizația își asumă obligația de a nu dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele colectate, fără acordul persoanei vizate.

4.TIPUL DE DATE COLECTATE, STOCATE ȘI UTILIZATE
4.1 În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, Societatea poate solicita date care să permită contactarea și identificarea clientului/cumpărătorului, cum ar fi: numele, adresa de email, CNP, numărul de telefon, adresa poștală etc.
4.2 Utilizatorul site-ului își exprimă consimțământul că datele furnizate pot fi transferate în scopul stocării către server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliații și/sau sub-contractorii săi, cu condiția că măsurile tehnice, organizaționale și personale să fie menținute la același nivel.
4.3 De asemenea, se va stoca toată corespondență dintre utilizator și noi, precum notificări, întrebări, solicitări, păreri despre calitatea serviciilor oferite.

5. POLITICĂ COOKIES
5.1 Atunci când vizitați site-ul www.asociatiaese.ro, acesta poate prelua sau stoca informații de pe browser-ul dumneavoastră, mă ales sub formă de cookie-uri. Informațiile preluate ar putea fi despre dumneavoastră, preferințe sau dispozitivul folosit și au drept scop adaptarea Site-ului la cerințele dumneavoastră. Cookie-urile sunt folosite pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social sharing și pentru a analiză traficul.
5.2 Persoanele care vizitează pentru prima dată Site-ul au acces la o variantă cu cookies dezactivata cu un banner în care sunt informate despre cookies și că accesarea funcționalității Site-ului presupune acceptul de a se utiliza cookies.

6.SECURITATEA DATELOR COLECTATE ȘI PROCESATE
6.1 Organizația utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web www.asociatiaese.ro prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate, astfel încât se depun toate eforturile rezonabile pentru a proteja date cu caracter personal, iar atunci când este cazul, aplicând noile tehnologii în domeniu în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

7.DREPTURILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI
7.1 În conformitate cu dispozițiile naționale și internaționale, persoanele înregistrate, în calitate de persoanele vizate, au următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informat cu privire la datele personale;
b) dreptul de acces;
c) dreptul la rectificare;
d) dreptul la ștergerea datelor;
e) dreptul la restricționarea prelucrării;
f) dreptul la portabilitate;
g) dreptul la opoziție.

8.OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI
8.1 În calitate de utilizator al Site-ului nostru, aveți următoarele obligații:
a) Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare de pe Site;
b) Să mențineți și să înnoiți datele dumneavoastră pentru a fi adevărate, exacte și complete, atunci când este necesar;
c) Să nu publicați materiale defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, față de partenerii comerciali ai Organizației ori față de terțe persoane;
8.2 În caz de nerespectare a acestor obligații, Societatea va șterge informațiile respective și se va disocia de autorul acestora, rezervându-și dreptul de a acționa pe cale legală.

9.MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENȚEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
9.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica/completa prezenta Politică de confidențialitate, că urmare a schimbărilor legislative sau a tipului de Site.
9.2 Politica de confidențialitate actualizată va fi publicată pe Site și va intra în vigoare de la dată publicării.
9.3 Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior modificării/completării, utilizatorul este de acord cu această.
9.4 În cazul în care utilizatorul nu dorește să accepte prezenta Politică de confidențialitate, inclusiv cu modificările/completările ulterioare, nu va mai putea utiliza Site-ul.