ProComunitate

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1_Creșterea gradului de conștientizare, a accesului și participării la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 97 copii școlarizați (învățământ timpuriu, primar și secundar), 12 copii și 22 tineri / adulți cu abandon școlar, 469 persoane în calitate de părinți / tutori / aparținători ai acestora (din care 79,83% sunt de etnie romă), aflați în risc de sărăcie și excluziune socială aparținând comunității marginalizate rome din sat Cândești prin:

a) informarea și conștientizarea comunității marginalizate privind accesul la învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și secundar;

b) furnizarea de servicii personalizate de consiliere educațională și educație parentală;

c) dezvoltarea unor programe alternative de educație, cu accent pe activitățile școlare remediale și de dezvoltare, pe dobândirea de competențe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, sprijinul individualizat și contribuie la creșterea stimei de sine, gradului de incluziune socială și educație interculturală.

OS2_Creșterea integrării pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul comunității marginalizate rome din Cândești prin:

a) măsuri de informare, consiliere, orientare  profesională pentru 426 persoane șomere, inactive în vederea asimilării și integrării cunoștințelor, competențelor, a experiențelor profesionale și abilităților dobândite pe parcursul vieții;

b) furnizarea pentru 426 persoane a unor programe de formare profesională (60 calificare de nivel 2, 366 calificare de nivel 1, 426 inițiere în competențe informatice și 100 inițiere în competențe antreprenoriale), potrivit cerințelor actuale ale pieței muncii și oportunităților existente;

c) măsuri directe de plasare pe piața muncii pentru 426 persoane în urma cărora 30,05% din beneficiarii măsurilor de ocupare vor dobândi un loc de muncă (128 persoane);

d) creșterea responsabilității sociale prin dezvoltarea unui parteneriat local între mediul de afaceri, autorități publice și comunitatea marginalizată romă din Cândești;

e) servicii de consultanță antreprenorială inovatoare și personalizate în vederea cultivării unei atitudini proactive și antreprenoriale;

f) dezvoltarea performantă a 23 noi activități independente și înființarea de noi locuri de muncă în vederea asigurării accesului pe piața muncii, creșterii nivelului de trai și diminuării riscului de marginalizare socială a 46 persoane;

g) servicii de monitorizare și consiliere a personalului celor 23 afaceri nou înființate pentru implementarea de activități destinate creșterii profitului și extinderii ulterioare.

OS3_Scăderea riscului de marginalizare socială, depășirea barierelor de ordin moral și etnic, creșterea nivelului de înțelegere și toleranță comunitară, îmbunătățirea stării de îngrijire și sănătate și accentuarea imaginii sociale pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cândești, unde 479 aparțin minorității rome, 155 sunt femei, 27 vârstnici și 26 persoane cu dizabilități prin:

a) proiectarea și implementarea de măsuri integrate centrate pe nevoile identificate, facilitarea accesului și furnizarea de servicii sociale și medicale, în cadrul unui parteneriat amplu local și pe baza unui plan de intervenție la nivel de comunitate marginalizată romă;

b) înființarea și operaționalizarea unui Centru de zi pentru persoane în dificultate și furnizarea unui pachet de activități sociale inovative privind promovarea nediscriminării, prevenirea disfuncțiilor sociale, a instituționalizării copiilor și marginalizării sociale a persoanelor vârstnice și cu dizabilități;

c) asigurarea de asistență medicală specializată corespunzătoare nevoilor evaluate vizând prevenția, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea stării de sănătate și reducerea impactului bolilor asupra vieții oamenilor;

d) acordarea de ajutoare pentru 27 persoane vârstnice și 26 persoane cu dizabilități din comunitatea marginalizată romă, în vederea favorizării incluziunii sociale a acestora, promovării principiului nondicriminării și echilibrării raportului de dependență

OS4_Îmbunătățirea condițiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranță locativă și al confortului, scăderea riscului de sărăcie și marginalizare socială și asigurarea unui mediu decent din punct de vedere ecologic și sanitar în locuințe și spațiile conexe pentru un număr de minimum 50 gospodării, respectiv minimum 150 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă Cândești (din care minimum 100 sunt de etnie romă), prin lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire etc, pe baza unui plan eficient de îmbunătățire a condițiilor de locuit și a igienei locative, în vederea asigurării unui habitat sănătos, creșterii siguranței familiei, a capacității de învățare și ocupare și limitării disparităților privind stadiul locativ și nivelul de trai.

OS5_Reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civilă sau pentru obținerea drepturilor de asistență socială pentru minimum 38 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cândești (conform datelor Analizei preliminare la nivelul comunității) și respectarea demnității umane și solidarității sociale, pe baza asistenței juridice permanente, potrivit nevoilor actuale identificate, în vederea asigurării dreptului la identitate, la beneficiile/facilitățile de asistență socială, reducerii gradului de sărăcie monetară, scăderii riscului de marginalizare socială și reducerii inegalităților la nivel de comunitate.

OS6_Asigurarea protecției mediului, dezvoltării durabile, utilizării eficiente a resurselor, gestionării riscurilor de mediu și ecologizării la nivelul comunității marginalizate rome din Cândești, prin:

a) activități educaționale extracurriculare și tabere pentru 150 de copii pentru cultivarea principiului protecției mediului;

b) furnizarea de elemente specifice protecției mediului, eficienței energetice, biodiversității, economiei eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor în derularea programelor de formare profesională pentru 426 persoane șomere, inactive;

c) 6 acțiuni de implicare activă și voluntariat (2 acțiuni/an, primăvara și toamna) a 180 persoane (30 persoane/acțiune) în scopul rezolvării problemelor comunității marginalizate rome din Cândești privind asigurarea unui nivel stabil de protecție și îmbunătățire a calității mediului și durabilității bioclimatului, colectarea selectivă a deșeurilor, regenerarea zonelor afectate de degradare, ecologizarea domeniului public și a unor situri, reducerea impactului asupra degradării ecosistemului, dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităților locale, generarea de efecte pozitive asupra membrilor comunității.

OS7_Combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și creșterea gradului de integrare socială pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială aparținând comunității marginalizate rome a UAT Cândești (din care 479 sunt de etnie romă, 155 femei, 26 persoane cu dizabilități și 27 persoane vârstnice) prin furnizarea unui pachet de acțiuni favorabile inovării sociale (18 campanii sociale privind educația pentru sănătate, stil de viață și mediu sănătos, 6 evenimente cetățenești/ culturale locale, dezbateri publice pentru prevenirea disfuncțiilor sociale, a instituționalizării copiilor și marginalizării sociale, 6 informări în școală pentru promovarea drepturilor copilului, 30 ateliere sociale de meșteșugărit, 12 evenimente de informare ale poliției locale/comunitare, acțiunea inovativă „Viața fără discriminare”, 12 campanii de informare și conștientizare, implicare activă, elaborare ghid de bune practici în domeniul social), vizând promovarea și implementarea principiilor egalității de șanse, non-discriminării, desegregării, multiculturalismului, incluziunii sociale, combaterea excluderilor și dezechilibrelor sociale și generarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității marginalizate rome.