PracSis

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1_Creșterea ratei de participare a 186 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, la programe de învățare la locul de muncă specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, îmbunătățirea abilitaților profesionale și valorificarea resurselor locale de calificare, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv în domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI) prin organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea unor stagii de practică (componenta instruire practica) la entități relevante partenere de practică, potrivit planurilor de învățământ pentru fiecare calificare profesională vizată și conform metodologiilor specifice, în vederea dobândirii de competențe corelate cu necesitățile actuale ale pieței muncii în sectoarele economice cu potențial competitiv (cu o tintă de 175 elevi certificați, respectiv peste 90% din total GT).

OS2_Facilitarea tranziției de la școală la viața activă, creșterea abilitații viitorilor absolvenți de a-și alege și adapta traseul profesional la capacitățile și nevoile proprii, dezvoltarea competențelor necesare integrării și adaptabilității acestora pe piața muncii, creșterea capacității de inserție/mobilitate profesională, de adaptare la progresul tehnologic și dezvoltarea competitivă din sectoarele economice cu potențial competitiv, potrivit cerințelor actuale și oportunităților existente (identificate conform SNC/SNCDI), creșterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor, precum și crearea premiselor de dezvoltare profesională pentru 186 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, în calificări de nivel 4, specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț prin furnizarea, monitorizarea și evaluarea unor servicii complexe de informare și consiliere profesională, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesitaților actuale.

OS3_Consolidarea relației dintre piață muncii și sistemul IPT (pentru domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț), stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabila pentru facilitarea tranziției de la scoală la viață activă, încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educațional și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (conform SNC/SNCDI), precum și sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional prin:

a) crearea unui parteneriat local sustenabil între factori relevanți din regiunea Sud-Est pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de creștere a relevantei IPT pe piața muncii și a inserției elevilor din sistemul educațional la locul de muncă;

b) dezvoltarea a 10 parteneriate noi cu entități private din sectoarele economice cu potențial competitiv și consolidarea celor existente vizând facilitarea continuării / dezvoltării stagiilor de practică la angajatori pentru domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț.

OS4_Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile, dezvoltarea și implementarea unui sistem activ de informare intre mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școală) – beneficiarii direcți (elevi, părinți) care vizează:

a) 2 seminarii de informare și conștientizare care au ca scop principal prezentarea de strategii și mecanisme de susținere și promovare a parteneriatelor între școli și angajatori, popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat;

b) 4 ateliere de lucru tematice privind aprofundarea tematicii legăturilor între elevi / familie – școală – companie și analiza unor recomandări pentru strategiile corespondente la diferite niveluri, răspunsul mediului educațional la cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional

OS5_Creșterea gradului de ocupare (peste 21% din GT) și adaptabilitate a viitorilor absolvenți IPT la dinamica economică și mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potențial competitiv / domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de construirea unei cariere încă din timpul formării profesionale inițiale, creșterea eficienței, performanței și dezvoltării competitive a elevilor școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, precum și dezvoltarea performantă a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, prin:

a) organizarea a 2 ediții ale concursurilor profesionale locale (în an 1 și 2 de implementare) specifice domeniilor vizate pentru stimularea elevilor care au interes și aptitudini deosebite în domeniul tehnico-aplicativ;

b) organizarea a 2 schimburi de experiență / excursii tematice la agenți economici relevanți din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), în regiunea Sud-Est.

OS6_Imbunătățirea inserției socio-profesionale, promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare din punct de vedere social, combaterea discriminării în educația și formarea profesională și sprijinirea tranziției viitorilor absolvenți către piața muncii, prevenirea abandonului școlar în sistemul IPT, promovarea egalității de șanse și depășirea barierelor de ordin social în rândul persoanelor din mediul rural (71,5% din grupul tintă vizat), prin măsuri concrete de reducere / eliminare a dificultăților de acces și participare la programe de învățare la locul de muncă în sectoare economice cu potențial competitiv, respectiv domenii de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), asigurarea accesului egal la pachetul de activități furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (județul Buzău), prin implicarea activă a reprezentaților învățământului preuniversitar / superior, ai mediului de afaceri public / privat, ai autorităților / instituțiilor publice locale / județene, ai instituțiilor / organizațiilor relevante din aria de interes care au că obiectiv educația și formarea profesionala, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială etc, în sprijinirea și dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă.

OS7_ Implementarea principiului dezvoltării durabile, orientarea către o economie UE competitivă și eficientă, cu emisii scăzute de carbon, creșterea contribuției și accesibilității la dezvoltarea de competențe digitale și utilizarea TIC prin:

a) furnizarea de elemente specifice dezvoltării durabile, protecției mediului și TIC în programa / tematica stagiilor de învățare la locul de muncă pentru 186 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3–4, precum și a altor activități / acțiuni de sprijin relevante, având că scop asigurarea pe termen lung a echilibrului dintre dezvoltarea sustenabilă a capitalului uman, mediul înconjurător și creșterea economică durabilă la nivelul regiunii Sud-Est;

b) sprijinirea tranziției a 40 absolvenți IPT (peste 21% din GT) din mediul educațional la cel al pieței muncii prin găsirea unui loc de muncă (corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S121);

c) sprijinirea a 20 absolvenți IPT (peste 10% din GT) să urmeze un alt nivel educațional/cursuri de formare la încetarea calității de participant (corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S122).