ProComunitate

ACTIVITĂȚILE PREVIZIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

COMPONENTA I
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

A.1. Sprijin pentru creșterea accesului/participării la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea programelor educaționale la nivelul comunității marginalizate rome din unitatea administrativ-teritorială (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud- Est) (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.1.1. Recrutarea și monitorizarea grupului țintă beneficiar al măsurilor privind creșterea accesului / participării la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul comunității marginalizate rome din UAT Cândești, inclusiv identificarea nevoilor specifice și actuale de ordin educațional.

 

A.1.2. Planificarea, organizarea și desfășurarea unor campanii de informare și conștientizare la nivelul comunității marginalizate rome din UAT Cândești, privind accesul și participarea la educație și înțelegerea beneficiilor pe care le oferă educația.

 

A.1.3. Furnizarea de servicii de consiliere educațională și educație parentală pe baza unui plan personalizat, atât pentru copiii și tinerii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, cât și pentru părinți, în concordanță cu nevoile acestora.

 

A.1.4. Asigurarea unui program EDU-SUPORT de dezvoltare educațională, sprijin individualizat și activități remediale / recuperatorii, pentru copiii școlarizați în cls. I-VIII și copiii/tinerii/adulții cu abandon școlar, ca sprijin pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, creșterea stimei de sine și a desegregării școlare.

 

A.1.5. Înființarea și dezvoltarea unui Centru de weekend pentru copiii din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, unde se vor realiza activități extracurriculare adaptate diferitelor domenii, orientate spre nevoile copiilor, cu accent pe dobândirea de competențe cheie și creșterea stimei de sine.

 

A.1.6. Organizarea a 3 tabere de vară pentru copiii (elevi învățământ primar și secundar inferior) din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești cu rezultate deosebite la învățătură pe parcursul anului școlar încheiat, vizând tema protecției mediului, adaptarea la schimbările climatice, economia eficientă din punct de vedere a resurselor și biodiversitatea.

 

A.1.7. Asigurare de sprijin financiar copiilor înscriși în educația timpurie, învățământul primar și secundar inferior, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, prin acordarea de subvenții și ajutoare, pentru creșterea accesului și participării la educație.

COMPONENTA II
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

A.2. Sprijin pentru integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor șomere, inactive din comunitatea marginalizată romă aferentă unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) prin măsuri active de ocupare (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.2.1. Recrutarea și monitorizarea grupului țintă beneficiar al măsurilor active de ocupare (persoane șomere, inactive) din comunitatea marginalizată romă din UAT Cândești aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, precum și identificarea nevoilor specifice și actuale de ordin ocupațional, în vederea integrării socio-profesionale.

 

A.2.2. Măsuri de sprijin adresate persoanelor șomere, inactive din comunitatea marginalizată romă aflată în risc de sărăcie și excluziune socială a UAT Cândești, pentru găsirea unui loc de muncă, prin activități personalizate de informare, consiliere profesională și orientare privind cariera, ce răspund categoriilor de nevoi identificate.

 

A.2.3. Formare profesională prin programe de calificare profesională de nivel 1 și 2 și de inițiere TIC în Competențe Informatice, pentru 426 persoane din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, potrivit cerințelor actuale ale pieței muncii locale/județene/regionale și oportunităților existente.

 

A.2.4. Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și subvenționarea angajatorilor pentru angajarea a 82 persoane șomere, inactive din comunitatea marginalizată romă aflată în risc de sărăcie și excluziune socială a UAT Cândești, potrivit oportunităților existente.

COMPONENTA III
SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITĂȚII

A.3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității și sprijinirea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) pentru înființarea de afaceri (intervalul de implementare L3-L36)

 

A.3.1. Dezvoltarea cadrului general de promovare a culturii antreprenoriale în rândul membrilor comunității și a parteneriatului local între mediul de afaceri, autoritățile publice locale și comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești în vederea creșterii responsabilității sociale, a gradului de dezvoltare profesională, a ocupării și dezvoltării spiritului antreprenorial.

 

A.3.2. Formarea profesională antreprenorială a 100 persoane din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești printr-un program de inițiere vizând competențele antreprenoriale, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere națională, în vederea dezvoltării performanței și consolidării unor activități independente.

 

A.3.3. Furnizarea unor servicii de consultanță antreprenorială inovatoare și personalizate persoanelor din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești în vederea elaborării planurilor de afaceri, dezvoltării personale și a culturii antreprenoriale cu scopul înființării de noi afaceri.

 

A.3.4. Organizarea a 6 workshop-uri privind sursele de finanțare a afacerilor, organizarea întreprinderilor mici și mijlocii, diseminarea și transferul de bune practici identificate la nivelul mediului de afaceri local/județean/regional.

 

A.3.5. Organizarea unui concurs de promovare a celor mai bune idei de afaceri, pentru selectarea și aprobarea a 23 planuri de afaceri viabile, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu, în vederea înființării și dezvoltării unor activități independente de către persoane din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești.

 

A.3.6. Acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești pentru înființarea a 23 noi afaceri, respectiv 46 noi locuri de muncă în vederea asigurării accesului pe piața muncii, creșterii nivelului de trai și diminuării riscului de marginalizare socială.

COMPONENTA IV
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE

A.4. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii integrate sociale și medicale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.4.1. Dezvoltarea unui parteneriat amplu local și a unui plan de intervenție prin implicarea reprezentanților comunității, care să vină în sprijinul furnizării serviciilor integrate sociale și medicale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești.

 

A.4.2. Recrutarea, informarea și monitorizarea grupului țintă beneficiar al serviciilor integrate sociale și medicale din comunitatea marginalizată romă din UAT Cândești aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, precum și identificarea nevoilor specifice de ordin psiho-social și medical.

 

A.4.3. Campanii sociale de prevenire destinate persoanelor din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești privind educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, promovarea unui stil de viață și mediu sănătos, importanța înscrierii la un medic de familie, prevenirea sarcinilor la minore, sănătatea reproducerii/planificarea familială, igiena personală și locativă.

 

A.4.4. Înființarea și operaționalizarea Centrului de zi pentru persoane în dificultate și furnizarea unui pachet de activități sociale inovative pentru depășirea barierelor de ordin moral și care țin de cutumele din societate / etnice, creșterea nivelului de toleranță comunitară și marginalizării sociale a persoanelor de etnie romă, vârstnice și cu dizabilități.

 

A.4.5. Furnizarea de servicii de asistență medicală specializată corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor din cadrul comunității marginalizate rome a UAT Cândești (caravană de controale, analize și tratament medical pentru cetățenii comunității vizând prevenția, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor).

 

A.4.6. Asigurare de sprijin financiar persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, prin acordarea de ajutoare în vederea favorizării incluziunii sociale a acestora.

COMPONENTA V
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT

A.5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) (intervalul de implementare L13-L36)

 

A.5.1. Elaborarea și aprobarea unui plan de îmbunătățire a condițiilor de locuit în gospodăriile persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, pe baza nevoilor identificate.

 

A.5.2. Lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire, extinderi de camere (după caz), potrivit planului de îmbunătățire a condițiilor de locuit, pentru min. 50 gospodării aparținând persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești.

COMPONENTA VI
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE

A.6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte adresate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) (intervalul de implementare L2-L36)

 

A.6.1. Identificarea nevoilor curente privind reglementarea unor acte pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, din cadrul grupului țintă selectat.

 

A.6.2. Furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civilă, după caz, pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, din cadrul grupului țintă selectat.

 

A.6.3. Furnizarea de asistență juridică pentru obținerea drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență / servicii sociale/burse sociale, pensii) pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești, din cadrul grupului țintă selectat.

COMPONENTA VII
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVĂRII MULTICULTURALISMULUI

A.7. Campanii de conștientizare, implicare activă și voluntariat al membrilor grupului țintă la nivelul comunității marginalizate rome a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) (intervalul de implementare L4-L36)

 

A.7.1. Campanii de informare și conștientizare privind combaterea discriminării, desegregării, promovarea multiculturalismului și incluziunii sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești

 

A.7.2. Acțiuni de implicare activă și voluntariat a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a UAT Cândești în asigurarea protecției și managementului spațiilor verzi, în gestionarea riscurilor de mediu și reciclarea deșeurilor la nivel de comunitate.

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

A.8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare) (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.8.1. Coordonarea proiectului.

 

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

 

A.9. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.9.1. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului.

 

A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului (intervalul de implementare L1-L36)

 

A.10.1. Dezvoltarea elementelor vizuale fundamentale pentru construirea imaginii proiectului (logo, grafică, slogan, concept vizual etc); implementarea și configurarea instrumentelor informatice utilizate în cadrul proiectului cu respectarea regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuală.

 

A.10.2. Realizarea, administrarea și actualizarea unei pagini web și a paginilor de socializare a proiectului.

 

A.10.3. Elaborarea, producerea și distribuția materialelor de informare și publicitate a proiectului.

 

A.10.4. Organizarea conferinței de lansare a proiectului și a unei conferințe de presă, la începutul implementării proiectului privind obiectivele, activitățile propuse, rezultatele previzionate și indicatorii vizați.

 

A.10.5. Elaborarea și difuzarea on-line pe site-ul proiectului a unor newslettere informative tematice cu privire la activitatea parteneriatului amplu local etc. și a unor articole de specialitate privind implementarea măsurilor integrate în cadrul proiectului.

 

A.10.6. Organizarea conferinței finale a proiectului și a unei conferințe de presă, la finalizarea implementării proiectului privind activitățile derulate, rezultatele obținute, indicatorii atinși și sustenabilitatea acțiunilor realizate.