29dec.

Comunicat de presă – Finalizare proiect: NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri – POCU/884/1/4/146640

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizare proiect: NEETs – SUPORT

Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri – POCU/884/1/4/146640

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION în parteneriat cu RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL anunță finalizarea proiectului „NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri” (POCU/884/1/4/146640), cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

 

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 4.871.534,89 lei, s-a derulat pe o perioadă de 30 luni, în intervalul 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2023, şi a avut ca obiectiv principal asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Buzău (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârsta între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamică socio-economică actuală a regiunii Sud-Est.

Obiectivele specifice relevante ale proiectului au vizat:
  1. Facilitarea reintegrării și menținerii în sistemul de educație și formare, crearea premiselor pentru dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe și abilități necesare tranziției între diverse niveluri educaționale și adaptării traseului profesional, creșterea capacității de inserție și mobilitate educațională / socială / profesională, precum și de adaptare la cerințele actuale și oportunitățile existente la nivel local / regional, pentru 415 tineri NEETs șomeri (înregistrați la ANOFM / AJOFM) care au abandonat sau nu au fost înscriși în sistemul de educație și nu au absolvit învățământul obligatoriu;
  2. Creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și a ratei de participare la programe de tip A doua șansă și stagii de pregătire practică (respectiv 415 tinerii NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la ANOFM / AJOFM, care au abandonat sistemul de educație; din care min. 275 persoane finalizează programul de a doua șansă, corelat cu valoarea indicatorului 4S70, și anume 66,26% din valoarea indicatorului de realizare 4S224, iar 22 persoane obțin o calificare, corelat cu valoarea indicatorului 4S149, și anume 5,3% din valoarea indicatorului 4S224), crearea șanselor reale de ameliorare a nivelului de educație și de continuare a carierei școlare, asigurarea condițiilor optime de învățare / finalizare a studiilor, precum și facilitarea inserției socio-profesionale;
  3. Creșterea gradului de conștientizare a comunității urbane și rurale a județului Buzău, a oportunităților de acces și participare la educație / formare profesională inițială și reducerea riscului de abandon școlar pentru 415 tineri NEETs șomeri care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
  4. Promovarea principiului educației sustenabile interculturale, a desegregarii școlare și incluziunii sociale, ca metodă de prevenire a abandonului școlar, consolidarea relației și încurajarea cooperării inter-instituționale dintre sistemul educațional, mediul economic, partenerii sociali și comunitate, pentru obținerea unei abordări comune și coerente privind reintegrarea educațională și creșterea responsabilității sociale, prin implementarea unor măsuri complementare de sprijin inovativ pentru 415 tineri NEETs șomeri, la nivelul județului Buzău;
  5. Creșterea gradului de acces și participare la educație, facilitarea integrării în procesul educațional, eliminarea riscului de abandon școlar, scăderea riscului de marginalizare socială și accentuarea imaginii sociale prin implementarea unor măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării și menținerii a minim 275 tineri NEETs șomeri, care au abandonat cursurile învățământului primar și / sau gimnazial și nu au finalizat învățământul obligatoriu, dar care se reîntorc în sistemul de educație și formare profesională inițială în cadrul unor programe de tip A doua șansă și a unor acțiuni de suport complementar furnizate în cadrul proiectului, asigurând creșterea performanței în procesul educativ, eliminarea riscului de abandon școlar și îmbunătățirea calității vieții acestora, cu accent aspura persoanelor aparținând categoriilor dezavantajate socio-economic;
  6. Promovarea inovării sociale și egalității de șanse, combaterea discriminării în educația și formarea profesională, prevenirea abandonului școlar în rândul tinerilor NEETs șomeri reintegrați educațional, creșterea nivelului de înțelegere și toleranță comunitară, implementarea soluțiilor inovatoare din punct de vedere social, depășirea barierelor de ordin moral și etnic, scăderea riscului de marginalizare și accentuarea imaginii sociale pentru min. 100 persoane de etnie romă, min. 120 persoane din mediul rural și min. 130 femei, prin asigurarea accesului egal la pachetul de măsuri integrate centrate pe nevoile identificate ale fiecărei categorii de grup țintă furnizat, potrivit nevoilor specifice identificate la nivelul județului Buzău;
  7. Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizarea eficientă a resurselor, orientarea către o economie UE competitivă și eficientă, creșterea contribuției și accesibilității la dezvoltarea de competențe digitale și utilizarea TIC.
Grupul țintă realizat în cadrul proiectului a cuprins 181 persoane (tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO / ANOFM / AJOFM, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) din județul Buzău, regiunea Sud-Est.
Activitățile relevante vizate în cadrul proiectului sunt:

A.1. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții adresate tinerilor NEETs șomeri care nu au finalizat învățământul obligatoriu, precum și a serviciilor de consiliere și educație parentală pentru părinții / tutorii / aparțînătorii acestora
A.2. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea programelor de tip „A doua șansă” pentru învățământul primar și pentru învățământul secundar inferior adresate tinerilor NEETs șomeri care se reîntorc în sistemul de educație și formare profesională inițială
A.3. Acțiuni de promovare a programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Buzău
A.4. Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării și menținerii tinerilor NEETs șomeri în cadrul activităților proiectului
A.5. Identificarea, recrutarea și monitorizarea grupului țintă beneficiar al măsurilor de educație de tip „A doua șansă”, precum și al acțiunilor de suport complementar furnizate la nivelul județului Buzău
A.6. Măsuri privind asigurarea protecției persoanelor în cazul prelucrării datelor cu caracter personal și a liberei circulații a datelor
A.7. Activități specifice managementului de proiect (organizare, coordonare, gestiune, monitorizare, control și evaluare)
A.8. Asigurarea suportului pentru funcționarea de ansamblu a proiectului (decontarea cheltuielilor indirecte); măsuri de informare și publicitate privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului

Detalii suplimentare puteți obține de la: Asociația „ESE – European Support for Education”
Nume persoană de contact: Iulian Nicușor Dumitru, manager proiect
e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Lasă un răspuns