05oct.

Comunicat privind organizarea SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 – POCU/884/1/4/146640

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5

VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE (DESFĂȘURAT LA NIVELUL LOCALITĂȚII VIPEREȘTI, JUDEȚUL BUZĂU, REGIUNEA SUD-EST)

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION anunță organizarea și desfășurarea SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație, în cadrul proiectului „NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri” (POCU/884/1/4/146640), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Acțiuni de promovare a programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Buzău, respectiv a subactivității A.3.2.

 

Organizarea unor măsuri complementare de sprijin inovativ NEETs-SUPORT cu rol de susținere a procesului de reintegrare și menținere a tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, de prevenire a abandonului școlar și de promovare a educației interculturale și incluzive.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Buzău (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârsta între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educatională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a regiunii Sud-Est.

TEMATICA PRINCIPALĂ A SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE:

Bune practici privind aplicarea măsurilor educației interculturale, incluzive și non-discriminatorii, în scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, a reintegrării educaționale și inserției socio-profesionale a tinerilor NEETs șomeri din județul Buzău

DATA ȘI LOCAȚIA SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE:

18 OCTOMBRIE 2023 (INTERVAL ORAR 17:00 – 19:00)
LOCALITATEA VERNEȘTI (JUDEȚUL BUZĂU / REGIUNEA SUD-EST)

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA SEMINARUL DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE:
 • tineri NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație vizați în grupul țintă și, complementar
 • părinți / tutori / apartinatori ai acestora
 • reprezentanți ai unităților de învățământ preuniversitar (care furnizează sau care intenționează să se autorizeze în vederea furnizării programului A doua șansă) și ai altor entități relevante din aria de interes (comunitatea locală, angajatori)
TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE:
 • CUVÂNT ÎNAINTE ȘI PREZENTAREA ORDINEI DE ZI a Seminarului de studiu și informare nr. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație
 • PREZENTAREA SCOPULUI organizării Seminarului de studiu și informare nr. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație la nivelul localității Râmnicelu, județul Buzău, regiunea Sud-Est
 • SESIUNEA DE PREZENTĂRI ȘI INTERVENȚII în cadrul Seminarului de studiu și informare nr. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație – tematica principală „Promovarea și stimularea învățării deschise și flexibile, ca soluție pentru integrarea socio-educațională a tinerilor NEETs șomeri din județul Buzău”
 • SESIUNEA DE DISCUȚII ȘI CONSULTĂRI între persoanele participante la Seminarului de studiu și informare nr. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație
 • ETAPA DE PREZENTARE A CONCLUZIILOR Seminarului de studiu și informare nr. 5 vizând domeniul educației interculturale și incluziunii socio-educaționale și profesionale a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație – principalele observații, propuneri și soluții
AVANTAJE / BENEFICII PRECONIZATE PRIN DESFAȘURAREA SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR.5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE:
 • Asigurarea căilor adecvate de reintegrare a tinerilor NEETs șomeri care au părăsit prematur școala / care nu au absolvit învățământul obligatoriu în sistemul de educație și formare profesională.
 • Considerăm că participarea la măsuri de informare / studiu privind premisele dezvoltării durabile a resurselor umane locale, interculturalitatii, egalității de gen, incluziunii socio-profesionale și non-discriminării, care au aplicabilitate directă în situația tinerilor NEETs șomeri are scopul de a sprijini reintegrarea acestora în sistemul de educație și formare, inclusiv în vederea dobândirii calificărilor necesare integrării efective pe piața muncii.
 • Se estimează impact major, creșterea gradului de incluziune socială, de conștientizare, a accesului și participării la educație în rândul tinerilor NEETs șomeri care au părăsit prematur școala sau care nu au absolvit învățământul obligatoriu, precum și a părinților / tutorilor / aparținătorilor acestora la nivelul comunității județului Buzău.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea SEMINARULUI DE STUDIU ȘI INFORMARE NR. 5 VIZÂND DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ȘI INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE A TINERILOR NEETS ȘOMERI CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE SAU CARE AU PĂRĂSIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCAȚIE – TEMATICA PRINCIPALĂ „Premisele dezvoltării durabile a resurselor umane locale, interculturalității, egalității de gen, incluziunii socio-profesionale și non-discriminării, cu aplicabilitate directă în situația tinerilor NEETs șomeri din județul Buzău”, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns