PracSis

ACTIVITĂȚILE PREVIZIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

COMPONENTA I
ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de învățare la locul de muncă pentru elevi școlarizați în domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț (intervalul de implementare L1-L24)

 

A.1.1. Recrutarea și monitorizarea grupului țintă (186 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4) beneficiar al programelor de învățare la locul de muncă specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț

 

A.1.2. Organizarea, desfășurarea și monitorizarea stagiilor de practică pentru elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în conformitate cu prevederile Legii 258/2007 privind practica elevilor și ale normativelor / reglementarilor specifice

 

A.1.3. Evaluarea rezultatelor elevilor din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, în urma derulării stagiilor de pregătire practică specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț la agenții economici parteneri

COMPONENTA II
FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

A.2. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de informare și consiliere profesională a elevilor școlarizați în domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț (intervalul de implementare L1-L24)

 

A.2.1. Dezvoltarea procedurii și graficului organizării, furnizării, monitorizării și evaluării serviciilor de informare și consiliere profesionala pentru elevii din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, școlarizați în domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț

 

A.2.2. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de informare și consiliere profesională (de către un furnizor autorizat de servicii pentru ocuparea forței de muncă, din sectorul privat) a grupului țintă vizat, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesitaților actuale din sectoarele economice cu potențial competitiv (identificate conform SNC / SNCDI)

COMPONENTA III
DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 4) de la educație la un loc de munca (intervalul de implementare L1-L24)

 

A.3.1. Crearea și dezvoltarea unui parteneriat local sustenabil (PLS) intre factori relevanți pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de creștere a relevanței IPT pe piața muncii și a inserției elevilor din sistemul educațional la locul de muncă, în contextul consolidării sectoarelor economice cu potențial competitiv

 

A.3.2. Identificarea, realizarea și consolidarea parteneriatelor de practică cu entități private din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), pentru facilitarea tranziției elevilor de la educație la locul de muncă

 

A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare intre mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școală) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă

COMPONENTA IV
ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

A.4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț (intervalul de implementare L5-L24)

A.4.1. Organizarea unor concursuri profesionale locale specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț pentru stimularea elevilor care au interes și aptitudini deosebite în domeniul tehnico-aplicativ

A.4.2. Organizarea unor schimburi de experiență / excursii tematice în domeniile de specializare inteligență (conform SNCDI) la agenți economici relevanți din sectoarele economice cu potențial competitiv (identificate conform SNC), în regiunea Sud-Est

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

A.5. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control și evaluare) (intervalul de implementare L1-L24)

 

A.5.1. Coordonarea proiectului

 

A.5.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului

 

A.6. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului (intervalul de implementare L1-L24)

 

A.6.1. Derularea de activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

 

A.7. Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului L1-L24)

 

A.7.1. Realizarea, administrarea și actualizarea unei pagini web și a paginilor de socializare a proiectului; elaborarea și implementarea unui plan de promovare a proiectului; implementarea și configurarea instrumentelor informatice utilizate în cadrul proiectului cu respectarea regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuală

 

A.7.2. Elaborarea, producerea, afișarea și distribuția materialelor de informare și publicitate a proiectului

 

A.7.3. Organizarea conferinței de lansare a proiectului și a unui comunicat de presă, la începutul implementării proiectului privind obiectivele, activitățile propuse, rezultatele previzionate și indicatorii vizați

 

A.7.4. Elaborarea și difuzarea on-line pe site-ul proiectului a unor articole de specialitate privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în cadrul proiectului și a unor newslettere informative tematice privind rezultatele intermediare

 

A.7.5. Organizarea conferinței finale a proiectului și a unui comunicat de presă, la finalizarea implementării proiectului privind activitățile derulate, rezultatele obținute, indicatorii atinși și sustenabilitatea acțiunilor realizate