19nov.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți”

Comunicat de presă

privind lansarea proiectului POCU/633/6/14/132481

„ProInsert - Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți”

TITLU PROIECTProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți
COD PROIECTPOCU/633/6/14/132481
LOCALIZARE PROIECT

REGIUNEA SUD-MUNTENIA

JUDEȚUL PRAHOVA

DENUMIRE ACTIVITATEA.7. INFORMAREA SI PUBLICITATEA PRIVIND OBIECTIVELE, ACTIVITĂȚILE ȘI REZULTATELE PROIECTULUI
DENUMIRE SUBACTIVITATEA.7.3. Organizarea conferinței de lansare a proiectului și a unui comunicat de presă, la începutul implementării proiectului privind obiectivele, activitățile propuse, rezultatele previzionate și indicatorii vizați
DURATA IMPLEMENTĂRII SUBACTIVITĂȚII

LUNA 1 DE IMPLEMENTARE

LUNA 3 DE IMPLEMENTARE

Elaborat,
Dumitru Iulian Nicușor
Manager proiect

LANSARE PROIECT

POCU/633/6/14/132481

„PROINSERT – PROGRAM DE FACILITARE A INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII PENTRU VIITORII ABSOLVENȚI”

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION în parteneriat cu Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret” Filiala Ploiești și Asociația „Happy Children” anunță lansarea proiectului POCU/633/6/14/132481 cu titlul „PROINSERT – PROGRAM DE FACILITARE A INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII PENTRU VIITORII ABSOLVENȚI”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 2.326.440,40 lei, se va derula pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 19 noiembrie 2020 – 18 noiembrie 2022, și are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesionala Comerț, Turism și alimentație, pentru 190 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv județul Prahova).

Obiectivele specifice relevante ale proiectului vizează:

  1. Creșterea ratei de participare a 190 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, la programe de învățare la locul de munca specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație, îmbunătățirea abilităților profesionale si valorificarea resurselor locale de calificare, cu prioritate in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv in domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI);
  2. Facilitarea tranziției de la școală la viața activă, creșterea abilității viitorilor absolvenți de a-și alege și adapta traseul profesional la capacitățile si nevoile proprii, dezvoltarea competentelor necesare integrării și adaptabilității acestora pe piața muncii, creșterea capacității de inserție/mobilitate profesionala, de adaptare la progresul tehnologic si dezvoltarea competitiva din sectoarele economice cu potential competitiv, potrivit cerințelor actuale și oportunităților existente (identificate conform SNC/SNCDI), creșterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor, precum și crearea premiselor de dezvoltare profesionala pentru 190 elevi școlarizați în învățământul secundar superior, în calificări de nivel 3-4, specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism si alimentație;
  3. Consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație), stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activa, încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educational si marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI), precum și sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional;
  4. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile;
  5. Creșterea gradului de ocupare (peste 22% din GT) si adaptabilitate a viitorilor absolvenți IPT la dinamica economica si mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potential competitiv/ domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), formarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de construirea unei cariere încă din timpul formarii profesionale inițiale, creșterea eficienșei, performanșei și dezvoltării competitive a elevilor școlarizați în învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, precum si dezvoltarea performanta a sistemului de învățare la locul de munca specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație;
  6. Îmbunătățirea inserției socio-profesionale, promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare din punct de vedere social, combaterea discriminării în educația și formarea profesională și sprijinirea tranziției viitorilor absolvenți către piața muncii, prevenirea abandonului școlar în sistemul IPT, promovarea egalității de șanse și depășirea barierelor de ordin social în rândul persoanelor din mediul rural (55,2% din grupul țintă vizat);
  7. Implementarea principiului dezvoltării durabile, orientarea către o economie UE competitivă și eficientă, cu emisii scăzute de carbon, creșterea contribuției și accesibilității la dezvoltarea de competențe digitale și utilizarea TIC.

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului cuprinde 190 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație (municipiul Ploiești, județul Prahova, regiunea Sud-Muntenia).

Activitățile relevante vizate în cadrul proiectului sunt:

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de învățare la locul de munca pentru elevi școlarizați în domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație

A.2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de informare și consiliere profesionala a elevilor școlarizați în domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație

A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de munca specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educație la un loc de muncă

A.4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație

A.5. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control si evaluare)

A.6. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

A.7. Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului

Detalii suplimentare puteți obține de la: Asociația „ESE – European Support for Education”

Nume persoană de contact: Iulian Nicușor Dumitru, manager proiect

Telefon: 0743434196, e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Comunicat de presă – lansarea proiectului „Proinsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” (28 downloads)

Lasă un răspuns