25ian.

Comunicat privind organizarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 1

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 1

LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA (REGIUNEA SUD-MUNTENIA)

RD Global Project Consulting SRL, în parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education, anunță organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru tematic nr. 1, cu rol de susținere a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar, în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Acțiuni de promovare a programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Dâmbovița, respectiv a subactivității A.3.2. Organizarea unor măsuri complementare de sprijin inovativ ADS-SUPORT cu rol de susținere a procesului de reintegrare și menținere a tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, de prevenire a abandonului școlar și de promovare a educației interculturale și incluzive.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează facilitarea accesului la educație pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Dâmbovița (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârstă între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a regiunii Sud-Muntenia.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 1:

14 FEBRUARIE 2022, interval orar 17-19

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,  REGIUNEA/ SUD-MUNTENIA

PERSOANE / ENTITĂȚI VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 1 / ANUL I DE IMPLEMENATARE:
 • tineri NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație vizați în grupul țintă și, complementar

 • părinți / tutori / aparțînători ai acestora

 • unitățile de învățământ preuniversitar (care furnizează programul A două șansă / ADS sau care intenționează să se autorizeze în vederea furnizării programului ADS)

 • furnizori publici / privați de formare profesională și alte entități relevante din aria de interes (reprezentanți ai comunității locale, mediului economic etc)

ÎMBUNĂTĂȚIRI/ BENEFICII PRECONIZATE:
 • Considerăm esențială promovarea și implementarea unor măsuri pentru susținerea a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar, vizând aprofundarea cadrului general identificat, respectiv grupul țintă vizat – mediul familial/social – sistemul de educație și formare (unități de învățământ, legislație) – piața muncii / comunitatea locală a județului Dâmbovița, precum și analiză unor recomandări pentru strategiile corespondențe la diferite niveluri.
 • În cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 1 derulăm acțiuni ce vor genera beneficii reale ce își vor găsi aplicabilitatea în viață de zi cu zi a grupului țintă de la nivelul județului Dâmbovița, Regiunea Sud-Muntenia, respectiv:
  • identificarea principalelor măsuri de prevenire a riscului de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, de aplicare a principiului egalității de șanse în educație / formare profesională inițială și pe piața muncii;
  • promovarea avantajelor socio-economice ale prevenirii abandonului școlar timpuriu și a abordărilor de succes pentru soluționarea acestui fenomen în diferite contexte
  • popularizarea oportunităților de facilitare a îmbunătățirii competențelor și a serviciilor educaționale de calitate orientate pe nevoile tinerilor NEETs, în special ale celor aparținând grupurilor vulnerabile (minorități romă, din zonele rurale/ comunități dezavantajate socio-economic, cu dizabilități);
  • dezbaterea unor tematici axate pe soluționarea problemelor care vizează dilemele individuale întâmpinate de persoanele care au abandonat timpuriu școala sau de cele care sunt expuse acestui risc
 • Se estimează impact major la nivelul comunității din județul Dâmbovița, Regiunea Sud-Muntenia, fiind multiplicate măsurile de susținere a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 1 / etapa 1/ anul I de implementare, având ca scop susținerea procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar, la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com și asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns