18ian.

Anunț pentru agenții economici / companii – comerț

ANUNȚ

pentru agenții economici/ companii

din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), privind oportunitățile, cerințele și beneficiile realizării unor parteneriate de practică relevante, pentru nivelul de calificare 4

domeniul de pregătire profesională comerț

Soluțiile de sprijinire și dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă pentru elevii din învățământul secundar superior, specific domeniului de pregătire profesională Comerț, masurile de dezvoltare a competențelor necesare integrării și adaptabilității acestora pe piața muncii, de creștere a capacității de inserție/ mobilitate profesională, de adaptare a viitorilor absolvenți IPT la progresul tehnologic, sunt cele care susțin acțiunile favorabile creșterii gradului de corelare între sistemul de educație și formare și piață muncii, în vederea facilitării tranziției acestora către un viitor loc muncă în sectoarele prioritare identificate în SNC și SNCDI, determinând astfel o schimbare pozitivă în demersurile de aliniere a învățământului secundar superior la necesitățile pieței muncii și societății locale/regionale și intensificarea reformei in domeniul formării profesionale inițiale.

 

PROBLEMELE PRIORITARE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC (IPT) reflectate în Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) în Regiunea Sud-Est 2016-2025 se referă la rata mare a abandonului școlar în special în IPT, nevoie crescândă de competențe/deprinderi adecvate și mobilitate ocupațională sporită a forței de muncă, ca răspuns la schimbările tehnologice induse de cerințele competitivității, de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, de măsuri vizând accesul egal, creșterea gradului de acoperire și a calității serviciilor de orientare și consiliere, de pachete integrate pentru creșterea participării la IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (exp. etnie romă, mediul rural), locuri de muncă ce necesită studii de nivel 3-5, facilitarea inserției absolvenților IPT pe piața muncii și a varietății opțiunilor, respectiv asigurarea unor resurse umane competențe, creșterea implicării școlilor IPT în programe / proiecte active pentru ocuparea forței de muncă și acoperirea rațională a nevoilor de calificare în teritoriu, decalajele privind nivelul de educație, necorelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii, baza materială a unităților IPT învechită (destinată formării profesionale a elevilor), disparități urban/ rural în ceea ce privește accesul la educație de calitate (risc de excludere socială a categoriilor dezavantajate), un deficit de forță de muncă tânăra cu diverse calificări căutate pe piața muncii, evoluții fluctuante ale ratei de activitate/de ocupare, rata șomajului (mai ales în rândul tinerilor) peste media la nivel național, evoluțiile sectoriale în plan ocupațional, analizele și prognozele privind evoluția cererii și ofertei de forță de muncă, rate de activitate și ocupare semnificativ mai reduse pentru populația feminină și din mediul rural (fenomen îngrijorător al subocupării).

Pe de altă parte, Punctele slabe identificate la nivelul județului Buzău (ca de exemplu: scăderea productivității muncii la nivel regional, rata de ocupare scăzută la nivel regional față de media națională, diferențe notabile în plan teritorial între județele din regiunea Sud-Est în ce privește structura ocupării, lipsa forței de muncă cu o înaltă calificare în diferite zone ale Regiunii Sud-Est, forță de muncă sub nivelul de pregătire necesar pentru o economie competitivă pentru mai multe domenii, rată mică de participare a forței de muncă la educație / formare și practică profesională deficitară, reduceri masive ale numărului de salariați în câteva sectoare economice, ponderea populației inactive în creștere, lipsa informațiilor privind beneficiile obținute prin susținerea, dezvoltarea și participarea elevilor IPT la activități și programe de îmbunătățire a competențelor, lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței, nevoia restabilirii/dezvoltării unei legături puternice între educația prin IPT și economie) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

Asociatia ESE – European Support for Education, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, axa prioritară 6/ Educație și competențe, prioritatea de investiții 10.iv/ Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, obiectivul specific 6.14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în parteneriat cu Colegiul Economic Buzău, are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesionala comerț).

Acțiunea se adresează angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, și se derulează în cadrul proiectului POCU/633/6/14/130694 cu titlul „PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău).

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 10 angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul buzău), care vor avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat, urmărind:

 • dezvoltarea capitalului uman prin creșterea accesului/participării la educație,
 • consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniul de pregătire profesională Comerț),
 • stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabila pentru creșterea capacității de inserție / mobilitate profesionala a absolvenților IPT,
 • incurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educational și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (conform SNC/SNCDI),
 • sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional,
 • promovarea principiului ocupării sustenabile prin intermediul unor activități inovative de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă,
 • îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii.

Potrivit Criteriilor minime de selecție a entităților private care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat, definite în cererea de finanțare a proiectului PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/633/6/14/130694), în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practica pentru elevi” (AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.14), sunt eligibile:

 • întreprinderile existente, funcționale,
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv,
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.6.14 (potrivit listei codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020),
 • întreprinderile ale căror reprezentanți legali sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • întreprinderile care desemnează un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

 

Dosarul de selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesionala comerț) cuprinde următoarele documente:

 1. Document justificativ (exp: certificat de înregistrare) – pentru a demonstra că sediul/ punctul de lucru este regiunea Sud-Est și codul CAEN pentru activitatea principală (copie, conform cu originalul);
 2. Carte de identitate reprezentant legal (copie, conform cu originalul);
 3. Decizie/ împuternicire în vederea reprezentării în cadrul proiectului (copie, conform cu originalul);
 4. Intenție de participare în procesul de selecție (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 5. Declarație a reprezentantului legal că entitatea este funcțională, ca își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, a cărei activitate economica face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politica industriala menționare în SNC 2014-2020 (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 6. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 7. Contract de pregătire practica pentru efectuarea stagiului de pregătire practica a grupului țintă vizat (conform Anexei 1 la OMECTS 3539/14.03.2012) (model semnat în 2 exemplare de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original).

Prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului se va înregistra o contribuție importantă la creșterea participării la programe de învățare la locul de munca și alte activități relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniului de pregătire profesionala comerț, pentru elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate și definite conform SNC/SNCDI).

Informații suplimentare privind condițiile și detaliile desfășurării ETAPEI DE selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, în scopul de a participa ca entități economice care au rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesionala comerț), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău), puteți obține la adresa de e-mail asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns