18ian.

Anunț pentru agenții economici / companii – economic

ANUNȚ

pentru agenții economici/ companii

din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), privind oportunitățile, cerințele și beneficiile realizării unor parteneriate de practică relevante, pentru nivelul de calificare 4

domeniul de pregătire profesională Economic

Strategiile pentru îmbunătățirea accesului efectiv la instruire practică, în scopul de a elimina deficitele de competență și de a dezvoltă abilitățile profesionale, prin programe ce vizează creșterea nivelului pregătirii profesionale de baza, dezvoltarea/ funcționarea/ cooperarea structurilor de furnizare a educației, instruirii și pregătirii profesionale cu partenerii economici, crearea/ dezvoltarea de parteneriate în educație și ocuparea forței de muncă, trebuie să asigure coordonarea responsabilităților partajate ale unităților de IPT și ale mediului de afaceri, cu contribuția corespunzătoare din partea societății civile.

Punctele slabe identificate la nivelul IPT județului Buzău (lipsa inițiativelor eficiente, durabile și sustenabile orientate spre dezvoltarea competentelor profesionale a viitorilor absolvenți, respectiv a programelor de învățare la locul de munca specifice domeniului Economic) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

Asociația ESE – European Support for Education, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, axa prioritară 6/ Educație și competențe, prioritatea de investiții 10.iv/ Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, obiectivul specific 6.14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în parteneriat cu Colegiul Economic Buzău, are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesională Economic).

Acțiunea se adresează angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, și se derulează în cadrul proiectului POCU/633/6/14/130694 cu titlul „PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău).

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 10 angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău), care vor avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat, urmărind:

 • stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabila pentru creșterea capacității de inserție / mobilitate profesionala a absolvenților IPT,
 • consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniul de pregătire profesională Economic),
 • incurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educational și marile intreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI),
 • sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional,
 • promovarea principiului ocupării sustenabile prin intermediul unor activități inovative de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă,
 • îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii.

Potrivit Criteriilor minime de selecție a entităților private care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat, definite în cererea de finanțare a proiectului PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/633/6/14/130694), în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practica pentru elevi” (AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.14), sunt eligibile:

 • întreprinderile existente, funcționale,
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv,
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.6.14 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020) (conform anexei atașate),
 • întreprinderile ale căror reprezentanți legali sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • întreprinderile care desemnează un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

 

Dosarul de selecție/ înscriere a entitatilor private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesionala Economic) cuprinde următoarele documente:

 • Document justificativ (exp: certificat de înregistrare) – pentru a demonstra că sediul/ punctul de lucru este regiunea Sud-Est și codul CAEN pentru activitatea principală (copie, conform cu originalul);
 • Carte de identitate reprezentant legal (copie, conform cu originalul);
 • Decizie/ împuternicire în vederea reprezentării în cadrul proiectului (copie, conform cu originalul);
 • Intenție de participare în procesul de selecție (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 • Declarație a reprezentantului legal că entitatea este funcțională, că își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, a cărei activitate economica face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politica industrială menționare în SNC 2014-2020 (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original);
 • Contract de pregătire practica pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a grupului țintă vizat (conform Anexei 1 la OMECTS 3539/14.03.2012) (model semnat în 2 exemplare de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original).

Prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului se va înregistra o contribuție importantă la creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniului de pregătire profesională Economic, pentru elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI).

Informații suplimentare privind condițiile și detaliile desfășurării ETAPEI DE selecție / înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale / secundare se regăsesc în Anexă 5/GSCS, în scopul de a participa că entități economice care au rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesională Economic), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău), puteți obține la adresa de e-mail asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns