18ian.

Anunț pentru agenții economici / companii – protecția mediului

ANUNȚ

pentru agenții economici/ companii

din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), privind oportunitățile, cerințele și beneficiile realizării unor parteneriate de practică relevante, pentru nivelul de calificare 4

domeniul de pregătire profesională Protecția Mediului

Strategiile pentru îmbunătățirea accesului efectiv la instruire practică, în scopul de a elimina deficitele de competență și de a dezvolta abilitățile profesionale, prin programe ce vizează creșterea nivelului pregătirii profesionale de bază, dezvoltarea/ funcționarea/ cooperarea structurilor de furnizare a educației, instruirii și pregătirii profesionale cu partenerii economici, crearea/ dezvoltarea de parteneriate în educație și ocuparea forței de muncă, trebuie să asigure coordonarea responsabilităților partajate ale unităților de IPT (învățământ profesional și tehnic) și ale mediului de afaceri, cu contribuția corespunzătoare din partea societății civile.

Punctele slabe identificate la nivelul IPT (învățământului profesional și tehnic) din județul Dâmbovița (rată mai scăzută de absolvire a învățământului profesional, procent de promovabilitate scăzut, rate nete medii de cuprindere la nivelurile de educație învățământ secundar superior, rate inferioare ale tranziției elevilor de la învățământul liceal la cel postliceal/ superior, servicii insuficiente de ICP, nivel scăzut al competențelor cheie, în special la elevii din învățământul profesional, ofertă școlară parțial armonizată cu piața muncii, generând dezechilibre între cerere și ofertă, domenii de pregătire profesională în IPT nealiniate încă la cererea pieței muncii, necesitatea creșterii calității și accesului la instruire practică în oferta IPT care să răspundă cerințelor din sectoare economice cu potențial competitive, lipsa inițiativelor eficiente, durabile și sustenabile orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale a viitorilor absolvenți, respectiv a programelor de învățare la locul de muncă specifice domeniului Protecția mediului, dotare slabă a infrastructurii educaționale cu echipamente inovatoare și material didactic de ultima generație) impun concentrarea asupra acestei zone-cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, axa prioritară 6/ Educație și competențe, prioritatea de investiții 10.iv/ Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, obiectivul specific 6.14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL MIRCEA” Târgoviște (Partener 1) și ASOCIAȚIA „EȘE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” (Partener 2), are plăcerea de a vă invită să participați în etapa de selecție a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligență (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesională Protecția mediului).

Acțiunea se adresează angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, și se derulează în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132366 cu titlul „ACCES – Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița).

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 10 angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița), care vor avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat, urmărind:

 • consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniul de pregătire profesională Protecția mediului),
 • stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru creșterea capacității de inserție/ mobilitate profesională a absolvenților IPT,
 • încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educațional și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligență (conform SNC/SNCDI),
 • sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional,
 • îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii,
 • promovarea principiului ocupării sustenabile prin intermediul unor activități inovative de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă.

Potrivit Criteriilor minime de selecție a entităților private care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat, definite în cererea de finanțare a proiectului ACCES – Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică” (POCU/633/6/14/132366), în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” (AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.14), sunt eligibile:

 • întreprinderile existente, funcționale,
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv,
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.6.14 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020) (vezi anexa),
 • întreprinderile ale căror reprezentanți legali sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • întreprinderile care desemnează un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

 

Dosarul de selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesională Protecția mediului) cuprinde următoarele documente:

Nr. crtDocumenteTip
1Document justificativ (exp: certificat de înregistrare) – pentru a demonstra că sediul/ punctul de lucru este regiunea Sud-Muntenia și codul CAEN pentru activitatea principală (vezi anexa)

Copie,

conform cu originalul

 

2Carte de identitate reprezentant legal

Copie,

conform cu originalul

3Decizie/ împuternicire a persoanei desemnate de entitatea economică în vederea reprezentării în cadrul proiectului

Copie,

conform cu originalul

4Intenție de participare în procesul de selecțieOriginal, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit
5Declarație a reprezentantului legal că entitatea este funcțională, că își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, a cărei activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționare în SNC 2014-2020Original, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit
6Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personalOriginal, semnat de reprezentantul legal/ împuternicit
7Contract de pregătire practica pentru efectuarea stagiului de pregătire practica a grupului țintă vizat (conform Anexei 1 la OMECTS 3539/14.03.2012)Original, semnat în 2 exemplare de reprezentantul legal/ împuternicit

Suntem convinși că prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului veți avea o contribuție importantă la creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniului de pregătire profesională Protecția mediului pentru elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI).

Informații suplimentare privind condițiile și detaliile desfășurării ETAPEI DE selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, în scopul de a participa că entități economice care au rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 4, domeniul de pregătire profesională Protecția mediului), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița), puteți obține la adresa de e-mail asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns