15ian.

Anunț pentru agenții economici / companii – turism și alimentație

ANUNȚ

pentru agenții economici/ companii

din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), privind oportunitățile, cerințele și beneficiile realizării unor parteneriate de practică relevante, pentru nivelul de calificare 4

domeniul de pregătire profesională Turism și Alimentație

 

Orientarea sistemului de educație și formare profesională (EFP) pe creativitate și inovare, pe dezvoltarea de competențe care să permită, pe de o parte, exercitarea cetățeniei active și dezvoltarea personală și pe de altă parte, integrarea absolvenților pe piață muncii în continuă schimbare, implicarea activă a angajatorilor în etapa de instruire practică a elevilor, creșterea calității și relevanței învățării la locul de muncă, pregătirea capitalului uman pentru o piață globală a muncii reprezintă câteva dintre țintele majore vizate de Strategia EFP 2016-2020, conducând la promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, favorabilă incluziunii, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială, obiectiv menționat și în prioritatea 3 din cadrul Strategiei EU 2020.

Stagiul de practică are o importanță deosebită, generând dezvoltarea profesională și personală și facilitarea integrării în sectoarele cu potențial competitiv. Pentru viitorii absolvenți IPT, suportul teoretic constituie doar un prim pas pentru o carieră în domeniul de pregătire profesională vizat, acesta nefiind suficient în momentul în care trebuie să ia o decizie importantă. Concurența în mediul economic actual determină furnizorii de IPT să acorde o atenție mai mare pregătirii practice a elevilor, diferențele dintre teorie și practică fiind, uneori, foarte mari.

Problemele prioritare identificate la nivelul IPT județului Prahova (pondere în scădere a elevilor cuprinși în IPT, printre domeniile cele mai atractive fiind Turismul și alimentația, însă cu o pondere redusă privind răspunsul la solicitările operatorilor economici, rată de părăsire timpurie a sistemului de educație de 18,7%, peste media europeană de 11%, rată de absolvire a IPT mai mică decât la cel liceal, rate nete de cuprindere la nivelul de educație învățământ secundar superior sub cele calculate că medie la nivel național, rată de tranziție de la învățământul liceal la învățământul postliceal/superior sub media națională, necesitatea unor calificări pe piața muncii dar neșcolarizate în toate județele, creșterea numărului de tineri NEETs, număr insuficient de cabinete de orientare școlară și profesională, nivel scăzut al competențelor cheie constatat încă de la intrarea în sistemul IPT, oferta școlară parțial armonizată cu piață muncii, generând dezechilibre între cerere și oferta, număr scăzut al populației tinere ocupate, rată de tranziție educațională/ profesională scăzută în mediul rural, deficit de forță de muncă tânăra cu diverse calificări căutate pe piață muncii, evoluții fluctuante ale ratei de activitate/de ocupare, rata șomajului peste media la nivel național, necorelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii, locuri de muncă ce necesită studii de nivel 3-5, nevoie crescândă de competențe/ deprinderi adecvate și mobilitate ocupațională sporită a forței de muncă, ca răspuns la schimbările tehnologice induse de cerințele competitivității, de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, de măsuri vizând accesul egal, creșterea gradului de acoperire și a calității serviciilor de orientare și consiliere, de pachete integrate pentru creșterea participării la IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, facilitarea inserției absolvenților IPT pe piața muncii și a varietății opțiunilor, respectiv asigurarea unor resurse umane competențe, creșterea implicării școlilor IPT în programe/proiecte active pentru ocuparea forței de muncă și acoperirea rațională a nevoilor de calificare în teritoriu) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

Asociația ESE – European Support for Education, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, axa prioritară 6/ Educație și competențe, prioritatea de investiții 10.iv/ Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, obiectivul specific 6.14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în parteneriat cu Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret” Filiala Ploiești și Asociația Happy Children, are plăcerea de a vă invită să participați în etapă de selecție a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație).

Acțiunea se adresează angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligență (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexă 5/GSCS, și se derulează în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132481 cu titlul „ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Prahova).

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 10 angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Prahova), care vor avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat, urmărind:

 • consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație),
 • stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru creșterea capacității de inserție/ mobilitate profesională a absolvenților IPT,
 • încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educațional și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (conform SNC/SNCDI),
 • promovarea principiului ocupării sustenabile prin intermediul unor activități inovative de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă,
 • îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii,
 • sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional.

Potrivit Criteriilor minime de selecție a entităților private care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat, definite în cererea de finanțare a proiectului ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” (POCU/633/6/14/132481), în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” (AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.14), sunt eligibile:

 • întreprinderile existente, funcționale,
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv,
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.6.14 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020) (potrivit datelor din anexă),
 • întreprinderile ale căror reprezentanți legali sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • întreprinderile care desemnează un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse / gen și non-discriminării.

 

Dosarul de selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație) cuprinde următoarele documente:

 • Intenție de participare în procesul de selecție (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original),
 • Decizie/ împuternicire privind numirea persoanei reprezentanțe în cadrul proiectului (copie, conform cu originalul),
 • Act justificativ (exp: certificat de înregistrare fiscală) – pentru a demonstra că sediul/ punctul de lucru este regiunea Sud-Muntenia și codul CAEN eligibil conform anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționare în SNC 2014-2020 (copie, conform cu originalul)
 • Declarație a reprezentantului legal/ reprezentantului împuternicit că entitatea este funcțională, că își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, a cărei activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționare în SNC 2014-2020 (model semnat de reprezentantul legal/ împuternicit, datat, original),
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat de reprezentantul legal/ reprezentantul împuternicit, datat, original),
 • Contract de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a grupului țintă vizat (conform Anexei 1 la OMECTS 3539/14.03.2012) (model semnat în 2 exemplare de reprezentantul legal/ reprezentantul împuternicit, datat, original).

Prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului se va înregistra o contribuţie importantă la creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniului de pregătire profesională Turism și alimentație, pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI).

Informaţii suplimentare privind condițiile și detaliile desfăşurării ETAPEI DE selecție/ înscriere a entităților private din sectoarele economice cu potențial competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale căror coduri CAEN principale/ secundare se regăsesc în Anexa 5/GSCS, în scopul de a participa ca entități economice care au rol de parteneri de practică pentru grupul țintă vizat (respectiv pentru elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Prahova), puteţi obține la adresa de e-mail asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns